Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Zebranie PrzedstawicieliCzwartek, 21 maja 2015

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w Restauracji Sukiennice w Chojnicach ul. Sukienników 14 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
 Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2014 rok oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2014 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Dyskusja.
12. Stwierdzenie ważności obrad.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".
15. Podjęcie uchwały z sprawie przyjęcia "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".
16. Przedstawienie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok,
c) udzielenia absolutorium członkom organów Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2014 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) podziału nadwyżki bilansowej,
g) zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczo - finansowej Banku na 2015 rok,
h) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
i) uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
18. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z paragrafem 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych przedstawicieli na zebraniu będą prawomocne.
Wszystkie dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są dostępne dla przedstawicieli w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach przy ul. Kościuszki 23.

                                                               ZARZĄD
 

1