Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Zebrania PrzedstawicieliWtorek, 23 maja 2017

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2017 roku o godz.10:00 w Restauracji Sukiennice w Chojnicach ul. Sukienników 14 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad: 
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków  z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Chojnicach za 2016 rok wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
10. Przedstawienie opinii niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok.
11. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2017 rok.
12. Informacja ze stanu przygotowań do utworzenia nowego zrzeszenia.
13. Dyskusja.
14. Stwierdzenie ważności obrad.
15. Przedstawienie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
g) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2017 rok,
h) przyjęcia wniosków polustracyjnych i zatwierdzenia protokołu lustracji,
i) wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli odbędzie się  w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli na zebraniu będą prawomocne.
Wszystkie dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są wyłożone i dostępne w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach przy ul. Kościuszki 23.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNICACH

1