Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Mechanizm Podzielonej PłatnościPiatek, 29 czerwca 2018

  Bank Spółdzielczy w Chojnicach uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Chojnicach nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości internetowej oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

 Szczegółowe informacje do pobrania

pobierz

Z poważaniem,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach

Zebrania PrzedstawicieliŚroda, 06 czerwca 2018

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach, działając na podstawie § 22 ust 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) na godz. 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 19.01.2018 roku. 
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 
 7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 8. Wybór Komisji Wnioskowej.
 9. Stwierdzenie ważności obrad.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok wraz z raportem z oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
 12. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 13. Przedstawienie  kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2018 rok.
 14. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 15. Przedstawienie i przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Chojnicach”.
 16. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 17. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 18. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję na lata 2018 -2022.
 19. Dyskusja.
 20. Przedstawienie oceny odpowiedniości i niezależności Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady  Nadzorczej za 2017 rok, a także oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2018 – 2022 – podjęcie uchwał.
 21. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok,

b)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok wraz z raportem  z oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,

c)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach   za 2017 rok,

d)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach  za 2017 rok,

e)      oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

f)       podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

g)      podziału wyniku z lat ubiegłych, 

h)      zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2018 rok,

i)        wypowiedzenia przez Bank umowy zrzeszenia  zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości  S.A. w Warszawie,

j)        zawarcia przez Bank umowy o zrzeszeniu się  z bankiem zrzeszającym  - Polskim Bankiem Apeksowym S.A.

  22. Wybór Rady Nadzorczej Banku –  podjęcie uchwał w sprawach: 

a)      odwołania członków Rady Nadzorczej,

b)      ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018 – 2022.

c)      powołania członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018 – 2022. 

         23. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

 24. Zamknięcie obrad.

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 21 czerwca 2018  roku o godz. 10.30.   Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne.

Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami  Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego  w Chojnicach,  przy ul. Kościuszki 23.

                             ZARZĄD

1