Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Rozstrzygnięcie Konkursu PlastycznegoŚroda, 19 czerwca 2019

   Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach Regulaminem Konkursu Plastycznego TalentowiSKO w dniu 14. 06.2019 r. rozstrzygnięto konkurs.

1. Organizatorem konkursu był Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23, 89-600 Chojnice.

2. Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci ze Szkół Podstawowych postaw związanych z zarabianiem

pieniędzy, wspieraniem aktywności związanej z oszczędzaniem.

3. Konkurs trwał od 16 maja 2019 roku do 31 maja  2019 roku.

4. Bank prowadzi 5 rachunków Szkolnych Kas Oszczędnościowych.

W ramach Programu TalentowiSKO  w roku szkolnym 2018/2019 wzięły udział 4 Szkoły Podstawowe:

   a)    Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach,
   b)    Szkoła Podstawowa  im. S. Sikorskiego filia Rolbik, 
   c)    Zespół Szkół w Pawłowie
   d)    Szkoła Podstawowa w Lichnowach

Do konkursu plastycznego zgłoszonych zostało 34 prace. W konkursie brali udział uczniowie systematycznie oszczędzający w ramach programu TalentowiSKO.

5. Temat pracy: „Mój bank przyszłości”

6. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego odbyło się 14.06.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Banku  ul. Kościuszki 23, 89-600 Chojnice.
7. Skład Komisji Konkursowej:
    1)   Członek Zarządu – Barbara Pawlak
    2)   Opiekun SKO – Zofia Zakrzewska
    3)   Pracownik Banku – opiekun SKO – Gabriela Gnacińska
8. Wyniki konkursu:
    1)    I miejsce - Bianka Szczepańska Kl. I A Sz. P. Nr 5 w Chojnicach
    2)    II miejsce   - Krystian Schauer kl.  IV S.P. Lichnowy
    3)    III miejsce – Fabian Dobiecki Kl. II S.P. Nr 5 w Chojnicach 

Laureaci konkursu  otrzymali odpowiednio od zajętego miejsca  następujące nagrody: plecak, gra planszowa, piłka.

Opiekunowie za całoroczną pracę związaną ze zbieraniem pieniędzy i propagowaniem oszczędzania wśród dzieci również otrzymali nagrody.

Zebranie Przedstawicieli BankuPoniedziałek, 03 czerwca 2019

   Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach w dniu 18 czerwca 2019 roku ( wtorek ) o godzinie 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21 grudnia 2018 roku.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 8. Wybór Komisji Wnioskowej.
 9. Stwierdzenie ważności obrad.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
12. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2019 rok.
14. Przedstawienie i przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
15. Dyskusja.
16. Przedstawienie oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok - podjęcie uchwał.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok,
     b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok wraz z ocen stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
     c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok,
     d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok,
     e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
     f) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
     g) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2019 rok,
     h) przystąpienia do zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.
 18. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 19. Zamknięcie obrad.

    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 18 czerwca 2019 roku o godz. 10.30. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne.
    Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku, tj. § 23 ust. 4 pkt 1-4, są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23


                                                                      Zarząd Banku Spółdzielczego
                                          w Chojnicach

1