Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Zebranie Przedstawicieli BankuŚroda, 24 czerwca 2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach w dniu 9 lipca 2020 roku ( czwartek ) o godzinie 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
8. Wybór Komisji Wnioskowej.
9. Stwierdzenie ważności obrad.
10. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
11. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczgo w Chojnicach za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
15. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2020 rok.
16. Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach jako organu kolegialnego.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
b) uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
e) oceny polityki wynagradzania w Banku za 2019 rok,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
g) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach jako organu kolegialnego,
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
j) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
k) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2020 rok,
l) przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu,
m) wyboru delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu,
n) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach w kadencji na lata 2018 – 2022.
19. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 9 lipca 2020 roku o godz. 10.30 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14.
Zebranie Przedstawicieli odbyte w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Ponadto nadmieniamy, że do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23 są wyłożone i dostępne następujące dokumenty:
1) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
2) sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
4) projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli,
5) sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania PrzedstawicieliZarząd Banku Spółdzielczego
w Chojnicach

Zebrania Grup CzłonkowskichPoniedziałek, 08 czerwca 2020

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniach 15 czerwca 2020 oraz 16 czerwca 2020 roku w Chojnicach w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Przedstwaienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie i przyjęcie "Regulaminu Zebrania Grupy Członowskiej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z zadaniami na rok bieżący oraz informacją z wykonania uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli w 2019 roku i informacją z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.

6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.

7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z raportem z oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.

8. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

9. Dyskusja zgłaszania opinii oraz wniosków.

10. Zamknięcia Zebrania.

Serdecznie zapraszamy członków Banku Spółdzielczego w Chojnicach.

Zarząd Banku Banku Spółdzielczego w Chojnicach


Prosimy członków Banku o przybycie według przedstawionego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Lp. Nazwa miejscowości Data
Godz.
Miejsce zebrania

1

Ciechocin, Gockowice, Granowo, Ostrowite, Pawłowo, Racławki, Silno, Objezierze

15.06.2020

9.30

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

2

Lichnowy, Nowy Dwór, Stary Dwór, Ogorzeliny, Sławęcin, Melanowo, Melanówek, Cołdanki, Zamarte, Jerzmionki

15.06.2020

12.00

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

3

Charzykowy, Chojniczki, Jeziorki, Jakubowo, Klawkowo, Kłodawa, Powałki, Krojanty, Kruszka, Lotyń, Sternowo, Nowa Cerkiew, Pawłówko, Zbeniny, Lipienice, Czartołomie,

16.06.2020

9.30

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23

4

Moszczenica, Doręgowice, Angowice, Chojnice, Nieżychowice, Topole, Swornegacie, Zanie, Zbrzyca, Wączos, Płęsno, Owink, Kokoszka, Kamionka, Władysławek, Rytel i inne miejscowości

16.06.2020

12.00

Bank Spółdzielczy w Chojnicach ul. Kościuszki 23
1