Dzisiaj jest 28.09.21, godzina
obchodzimy imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Archiwum wiadomości

Zebranie Przedstawicieli BankuPoniedziałek, 14 czerwca 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach w dniu 28 czerwca 2021 roku ( poniedziałek ) o godzinie 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 9 lipca 2020 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Stwierdzenie ważności obrad.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczgo w Chojnicach za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
11. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.
12. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2021 rok.
13. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach.
14. Informacja w sprawie wdrożenia Rekomendacji Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
c) oceny polityki wynagradzania w Banku za 2020 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
g) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
h) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2021 rok,
i) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
j) uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 28 czerwca 2021 roku o godz. 10.30 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14.
Zebranie Przedstawicieli odbyte w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Ponadto nadmieniamy, że do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23 są wyłożone i dostępne następujące dokumenty:
1) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
2) sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,
4) projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli,
5) sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania PrzedstawicieliZarząd Banku Spółdzielczego
w Chojnicach

1