Dzisiaj jest 01.04.20, godzina
obchodzimy imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebranie Przedstawicielidata dodania: 2015-05-21

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w Restauracji Sukiennice w Chojnicach ul. Sukienników 14 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
 Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2014 rok oraz sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2014 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2014 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
11. Dyskusja.
12. Stwierdzenie ważności obrad.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych"
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".
15. Podjęcie uchwały z sprawie przyjęcia "Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach".
16. Przedstawienie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej - podjęcie uchwał.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2014 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok,
c) udzielenia absolutorium członkom organów Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2014 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) podziału nadwyżki bilansowej,
g) zatwierdzenia kierunków działalności gospodarczo - finansowej Banku na 2015 rok,
h) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
i) uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
18. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z paragrafem 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych przedstawicieli na zebraniu będą prawomocne.
Wszystkie dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są dostępne dla przedstawicieli w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach przy ul. Kościuszki 23.

                                                               ZARZĄD