Dzisiaj jest 01.04.20, godzina
obchodzimy imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebrania Przedstawicielidata dodania: 2017-05-23

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2017 roku o godz.10:00 w Restauracji Sukiennice w Chojnicach ul. Sukienników 14 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

Porządek obrad: 
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków  z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Chojnicach za 2016 rok wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
10. Przedstawienie opinii niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok.
11. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2017 rok.
12. Informacja ze stanu przygotowań do utworzenia nowego zrzeszenia.
13. Dyskusja.
14. Stwierdzenie ważności obrad.
15. Przedstawienie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2016 rok,
e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
f) podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok,
g) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2017 rok,
h) przyjęcia wniosków polustracyjnych i zatwierdzenia protokołu lustracji,
i) wystąpienia ze Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli Zebranie Przedstawicieli odbędzie się  w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych Przedstawicieli na zebraniu będą prawomocne.
Wszystkie dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku są wyłożone i dostępne w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach przy ul. Kościuszki 23.

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNICACH