Dzisiaj jest 07.04.20, godzina
obchodzimy imieniny Donata, Herminy, Rufina

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebrania Przedstawicielidata dodania: 2018-06-06

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach, działając na podstawie § 22 ust 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku na dzień 21 czerwca 2018 roku (czwartek) na godz. 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza  Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 19.01.2018 roku. 
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 
 7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 8. Wybór Komisji Wnioskowej.
 9. Stwierdzenie ważności obrad.
 10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
 11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok wraz z raportem z oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania.
 12. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
 13. Przedstawienie  kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2018 rok.
 14. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 15. Przedstawienie i przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  w Chojnicach”.
 16. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 17. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 18. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku na kadencję na lata 2018 -2022.
 19. Dyskusja.
 20. Przedstawienie oceny odpowiedniości i niezależności Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady  Nadzorczej za 2017 rok, a także oceny odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2018 – 2022 – podjęcie uchwał.
 21. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok,

b)      zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2017 rok wraz z raportem  z oceny zasad ładu korporacyjnego oraz oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,

c)      udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach   za 2017 rok,

d)     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach  za 2017 rok,

e)      oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,

f)       podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,

g)      podziału wyniku z lat ubiegłych, 

h)      zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2018 rok,

i)        wypowiedzenia przez Bank umowy zrzeszenia  zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości  S.A. w Warszawie,

j)        zawarcia przez Bank umowy o zrzeszeniu się  z bankiem zrzeszającym  - Polskim Bankiem Apeksowym S.A.

  22. Wybór Rady Nadzorczej Banku –  podjęcie uchwał w sprawach: 

a)      odwołania członków Rady Nadzorczej,

b)      ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018 – 2022.

c)      powołania członków Rady Nadzorczej w kadencji na lata 2018 – 2022. 

         23. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

 24. Zamknięcie obrad.

 Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 21 czerwca 2018  roku o godz. 10.30.   Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne.

Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami  Statutu Banku są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego  w Chojnicach,  przy ul. Kościuszki 23.

                             ZARZĄD