Dzisiaj jest 01.04.20, godzina
obchodzimy imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebranie Przedstawicieli Bankudata dodania: 2019-06-03

   Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach w dniu 18 czerwca 2019 roku ( wtorek ) o godzinie 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
 5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 21 grudnia 2018 roku.
 6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
 8. Wybór Komisji Wnioskowej.
 9. Stwierdzenie ważności obrad.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
12. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2019 rok.
14. Przedstawienie i przyjęcie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
15. Dyskusja.
16. Przedstawienie oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok - podjęcie uchwał.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok,
     b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok wraz z ocen stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
     c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok,
     d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2018 rok,
     e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
     f) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
     g) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2019 rok,
     h) przystąpienia do zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie.
 18. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
 19. Zamknięcie obrad.

    Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 18 czerwca 2019 roku o godz. 10.30. Uchwały podjęte w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych na zebraniu Przedstawicieli, będą prawomocne.
    Odpowiednie do porządku obrad dokumenty wymagane przepisami Statutu Banku, tj. § 23 ust. 4 pkt 1-4, są wyłożone i dostępne do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23


                                                                      Zarząd Banku Spółdzielczego
                                          w Chojnicach