Dzisiaj jest 14.08.20, godzina
obchodzimy imieniny Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebranie Przedstawicieli Bankudata dodania: 2020-06-24

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach w dniu 9 lipca 2020 roku ( czwartek ) o godzinie 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 18 czerwca 2019 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
8. Wybór Komisji Wnioskowej.
9. Stwierdzenie ważności obrad.
10. Przedstawienie i przyjęcie „Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
11. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczgo w Chojnicach za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
14. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
15. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2020 rok.
16. Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach jako organu kolegialnego.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
b) uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
e) oceny polityki wynagradzania w Banku za 2019 rok,
f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
g) oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach jako organu kolegialnego,
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
i) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
j) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok,
k) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2020 rok,
l) przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu,
m) wyboru delegata na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu,
n) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach w kadencji na lata 2018 – 2022.
19. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
20. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 9 lipca 2020 roku o godz. 10.30 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14.
Zebranie Przedstawicieli odbyte w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Ponadto nadmieniamy, że do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23 są wyłożone i dostępne następujące dokumenty:
1) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
2) sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2019 rok,
3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2019 rok,
4) projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli,
5) sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania PrzedstawicieliZarząd Banku Spółdzielczego
w Chojnicach