Dzisiaj jest 22.10.21, godzina
obchodzimy imieniny Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Bankowość
elektroniczna

Po kliknięciu na poniższy przycisk nastąpi przekierowania na bezpieczną stronę logowania.

Logowanie

Zebranie Przedstawicieli Bankudata dodania: 2021-06-14

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnicach zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach w dniu 28 czerwca 2021 roku ( poniedziałek ) o godzinie 10.00 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14 odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie „Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnicach”.
5. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 9 lipca 2020 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Stwierdzenie ważności obrad.
9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczgo w Chojnicach za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
11. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r.
12. Przedstawienie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2021 rok.
13. Omówienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach.
14. Informacja w sprawie wdrożenia Rekomendacji Z KNF dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania,
c) oceny polityki wynagradzania w Banku za 2020 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
g) podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
h) zatwierdzenia kierunków działania Banku Spółdzielczego w Chojnicach na 2021 rok,
i) zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Chojnicach,
j) uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnicach.
17. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku, w przypadku braku wymaganej ilości Przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, pół godziny później, tj. 28 czerwca 2021 roku o godz. 10.30 w Restauracji „Sukiennice” w Chojnicach, ul. Sukienników 14.
Zebranie Przedstawicieli odbyte w drugim terminie będzie mogło obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.
Ponadto nadmieniamy, że do wglądu członków w siedzibie Banku Spółdzielczego w Chojnicach, przy ul. Kościuszki 23 są wyłożone i dostępne następujące dokumenty:
1) protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
2) sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnicach za 2020 rok,
3) sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok,
4) projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli,
5) sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania PrzedstawicieliZarząd Banku Spółdzielczego
w Chojnicach