Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CHOJNICACH
O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1864) informujemy o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci przez posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

Poniżej przedstawiamy pełną treść artykułu 56 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2015, poz.128), w której zostały zawarte szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie:

Art.  56. [Zadysponowanie wkładem na wypadek śmierci wkładcy]

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Jednocześnie informujemy, że możliwość złożenia dyspozycji na wypadek śmierci nie dotyczy rachunków wspólnych.

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci można złożyć we wszystkich placówkach Banku.