Bank Spółdzielczy w Chojnicach

System Ochrony Zrzeszenia BPS

 

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze  z obszaru całego kraju. Na mocy zawartego Porozumienia - Umowy banki te zapewniają sobie wzajemnie wsparcie w zakresie płynności i wypłacalności w sytuacji wystąpienia trudności finansowych w którymkolwiek z tych banków.
Należytą realizację Umowy Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zapewnia Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, która jako jednostka zarządzająca Systemem Ochrony prowadzi działania prewencyjne, zapobiegające wystąpieniu sytuacji kryzysowych oraz wspiera w działaniach naprawczych, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, któregokolwiek z banków. Aby zapewnić realizację tych zadań jednostka zarządzająca zobowiązana jest do:

  • dbałości o stosowanie i utrzymywanie w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS wysokich standardów zarządzania ryzykiem,
  • wykonywania audytu wewnętrznego Uczestników,
  • monitorowania sytuacji finansowej Uczestników oraz podejmowania działań mających na celu kontrolę i ograniczenie ryzyka ich działalności,
  • udzielania pomocy w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych oraz udzielenie Uczestnikom pomocy finansowej.

Pozycja finansowa Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz mechanizmy stworzone wewnątrz Systemu Ochrony dają dodatkowe, obok gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wsparcie w zakresie bezpieczeństwa depozytów składanych przez klientów.

Przejdź do strony internetowej Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Lista Banków, które przystąpiły do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS