Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Reklamacje

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Chojnicach dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.
Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

  • telefonicznie – w tym celu skontaktuj się z pracownikiem Banku nr 52 396 52 50
  • elektronicznie – napisz na adres bank@bschojnice.pl
  • pisemnie – wysyłając list na adres: Bank  Spółdzielczy w Chojnicach, ul. Kościuszki 23 89-600 Chojnice
  • osobiście – w Banku ul. Kościuszki 23, 89-600 Chojnice lub Punk Kasowy ul. Modra 4, 89-600 Chojnice

Aby przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji pamiętaj, aby kierowane zgłoszenie zawierało niezbędne dane umożliwiające identyfikację rachunku lub operacji, której reklamacja dotyczy.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji przez Pełnomocnika na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
Wszystkie reklamacje wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Dążymy do tego, aby jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku  zapytania. Reklamacje rozpatrujemy i udzielamy na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie:
1. do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
2. do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:
1. 35 dni roboczych dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
2. 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją Zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji Bank poinformuje  o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.
Zgłaszane  reklamacje rozpatrywane przez Bank są nieodpłatnie.
Standardowo odpowiedź na złożoną  reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo - pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę.

W sytuacji gdy odpowiedź dotycząca zgłoszonej reklamacji nie  jest satysfakcjonująca, wówczas można  złożyć do Banku odwołanie do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.
Dodatkowo w procesie odwoławczym masz prawo:
1. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
2. zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
3. wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
4. wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.