Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Rachunek VAT

  • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych,
  • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem,
  • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku,
  • w PLN.

Rachunek służy m.in. do dokonywania przelewów w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

1. Przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numeru NIP kontrahenta,
  • kwoty brutto faktury,
  • kwoty VAT,

2. Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT).

3. Bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.
 

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:
1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta,
2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku,
3. zapłata VAT do Urzędu Skarbowego lub płatności ZUS,
4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia naczelnika Urzędu Skarbowego.